VEDTÆGTER FOR ”VOX13 JIU JITSU”

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er ”VOX13 Jiu Jitsu”.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune.

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er:

a) med udgangspunkt i Brasiliansk Jiu jitsu og i særdeleshed det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

b) udbredelse af brasiliansk Jiu jitsu, som en måde at opnå vedvarende motion og livsglæde.

c) Foreningen er en amatørforening, og træningen tilrettelægges efter den internationale gradsinddeling.

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som i senest i det indeværende år er fyldt 10 år, og som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. For medlemmer over 15 år, skal der endvidere fremvises straffeattest ved indmeldelse i foreningen. Såfremt denne ikke er negativ, vurderes det af bestyrelsen, hvorvidt medlemmet kan optages i foreningen.

Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et halvår.

Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert halvår.

Stk. 5. Bestyrelsen kan til enhver tid ekskludere medlemmer, såfremt medlemmet ikke overholder foreningens vedtægter, misligholder kontingent eller på anden måde udviser en opførsel der gør medlemmet uværdigt til fortsat at stå som medlem. Ekskluderingen skal forelægges på førstkommende generalforsamling. Ved eksklusion tilbagebetales eventuelt indbetalt kontingent ikke. Ved mindre overtrædelse, kan bestyrelsen vælge at give medlemmet midlertidig karantæne. Er et medlem under karantæne, er det ikke muligt for medlemmet at opstille til turneringer under ”Vox13 Jiu jitsu”.

Stk. 6. Et bestyrelsesmedlem eller en af bestyrelsen udnævnt instruktør, kan med øjeblikkeligt varsel bortvise et medlem fra træningslokalet. Bortvisning skal skriftligt meddeles bestyrelsen.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af februar måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved mail til medlemmerne, med angivelse af dagsorden.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent

kontingent, samt har været medlem i foreningen i mindst 1 år. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

Standartdagsorden til generalforsamling:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab ved kassereren, og godkendelse af dette

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg:

Valg af formand

Valg af næstformand

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

Valg af revisor og en revisorsuppleant

7. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger før generalforsamlingen.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af kassereren og 3 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, således at der hvert år skiftevis vælges 2 eller 3 medlemmer. Ved stiftende generalforsamling aftales det, at de der i år vælges som formand og kasserer er valgt for 2 år, og de øvrige 3 medlemmer er på valg om 1 år. Herefter er alle på valg hvert 2. år.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter selv antallet af ordinære bestyrelsesmøder. Der skal dog tilstræbes, at der som minimum afholdes bestyrelsesmøde to gange årligt.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling, efter indstilling fra bestyrelsen.

§ 11. Datering

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 3.1.2018.